За нас

Теоком ЕООД е учредена с решение 2407/14-01-2001 на Бургаския Окръжен Съд и се явява естествен приемник на дейността на други, основани преди нея фирми - ЕТ "Дан-Фея"(осн. 1991) и ЕТ "Ювиги"(осн. 1993).

Основната дейност на фирмата е доставка и продажба на широка гама трансмисионни компоненти от утвърдени световни производители - лагери, ремъци, ремъчни шайби, ремъчни ролки, семеринги и др.

Екипът ни се радва на отлична репутация за огромния си опит и вещина - както заради натрупаните знания за предлаганите стоки, така и за отличните си отношения с клиенти, доставчици и институции.
КЛИЕНТИТЕ СА НИ ВАЖНИ И ЗА ТЯХ ПРАВИМ НАЙ-ДОБРОТО, НА КОЕТО СМЕ СПОСОБНИ!
 

Общи условия за продажба

I - ПОРЪЧКИ - СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Всяка поръчка предполага стриктно спазване от страна на клиента на тези общи условия за продажба и услуги, които имат преимущество пред  несъвместимо с тях или противоречиво изискване от страна на клиента направено в поръчката или в който и да е друг, издаден от него документ, освен ако за това не е получено предварителното съгласие на ТЕОКОМ ЕООД, за което клиентът е бил уведомен в писмена форма.

II - ДОСТАВКА НА ПРОДУКТИ

Продуктите се продават от определени от ТЕОКОМ ЕООД доставчици, натоварват се в транспортни средства, предоставени от клиента при условие „FCA помещения на продавача" (така, както е дефиниран терминът в Incoterms 2010). Така, доставката се счита за действително направена и прехвърлянето на риска на клиента се извършва, когато продуктите (освободени за износ) са натоварени в транспортното средствато предоставено от клиента.
Не се допускат изключения от това правило, освен при изрична договорка между ТЕОКОМ ЕООД и клиента в писмена форма или едностранно изявление от страна на ТЕОКОМ ЕООД изразено в писмен вид в надлежно издаден от ТЕОКОМ ЕООД документ, уточняващо отговорностите на страните  при тълкуване на клаузи по  Incoterms 2010.

 

III – ДАТИ НА ДОСТАВКА - ДОСТАВЕНИ КОЛИЧЕСТВА

Датите за доставка, упоменати в потвържденията на поръчките са само ориентировъчни и по никакъв начин не представляват твърд ангажимент от страна на ТЕОКОМ ЕООД за доставка на определената дата.
Забавяне на доставката не може да се счита за основание за предявяване на иск срещу ТЕОКОМ ЕООД или за отмяна на поръчка. Забавяне на доставката също не може да бъде основание за предявяване на иск срещу ТЕОКОМ ЕООД за обезщетение за пропуснати ползи или понесени щети, дължащи се на спорове, възникнали между клиента и негови контрагенти.
Освен това, ТЕОКОМ ЕООД си запазва правото да не достави или да достави само част от поръчаните продукти, ако това се дължи на непреодолима сила, както е определено в клауза IX.
За определени продукти или части от продукти, които трябва да бъдат специално изработени или за които има определено минимално количество за поръчка, доставените количества може да се различават от поръчаните.

IV - ЦЕНА

С изключение на случаите на изрична договорка между ТЕОКОМ ЕООД и клиента, цените изключват всякакви допълнителни разходи, като например разходи за опаковка, транспортни и застрахователни разходи, мита, данъци, други административни такси, както и ДДС.
Освен ако не е предвидено друго, цените в потвърдените от ТЕОКОМ ЕООД поръчки не подлежат на промяна . Въпреки това, освен когато е налице изрично писмено съгласие от страна на ТЕОКОМ ЕООД, тези цени могат да бъдат преразглеждани, поради икономически колебания настъпили между времето на подаване на поръчката и нейното изпълнение, които са довели до промени в елементите, определящи тези цени.
Единичните цени заявени и потвърдени от ТЕОКОМ ЕООД са валидни за заявеното количество и ако то трябва бъде променено, ТЕОКОМ ЕООД си запазва правото на съответни промени на цените без да иска съгласие от клиента.
Ако не е указано друго, всички оферти са валидни за период от един месец от датата на представянето им.

V - УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ - ЗАБАВЯНЕ НА ПЛАЩАНЕ ИЛИ НЕПЛАЩАНЕ

Освен когато е предвидено друго в потвърждението на поръчка или фактурата на ТЕОКОМ ЕООД, всички фактури следва да бъдат платени от клиента  нето, без отстъпка в рамките на 45 дни от датата на изпращане на стоките.
Никакви жалби свързани с доставката не дават право на клиента да задържа или да забавя дължимо плащане. Всяко закъснение на плащането, автоматично води до задължение за изплащане на неустойка в размер на 15% от стойността на доставката.
Неплащане в рамките на установените срокове и условия  дава право на ТЕОКОМ да преустанови следващи доставки и е основание за прекратяване на сключените договори с клиента без да е необходимо предизвестие, тъй като страните считат по-нататъшно изпълнение за безполезно.

VI – ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР, ОТМЯНА НА ПОРЪЧКИ

ТЕОКОМ ЕООД може едностранно да развали договор за продажба или да отмени потвърдени вече поръчки ако:
а) купувачът не заплати в срок цената, когато съгласно договора предаването на вещта трябва да стане едновременно с плащането или след плащането на цената;
б) купувачът, спрямо когото срокът за плащане на цената още не е изтекъл, не се яви да получи или не приеме в срока предложената му съгласно договора вещ.

 

VII - ОПИСАНИЕ И СПЕЦИФИКАЦИИ

Описанията в каталози, ценови листи и рекламни брошури представят само общия характер на описаните продукти и услуги. ТЕОКОМ ЕООД си запазва правото да променя продуктите и услугите без предизвестие.

VIII - ГАРАНЦИЯ

Продуктите се съпровождат от гаранция, че са без производствени и/или материални дефекти, които ги правят негодни за нормална употреба. Гаранцията е строго ограничена до възстановяване или подмяна на продукти, приети като дефектни при следните условия:

-          Претенции за количеството, теглото, размерите или видими дефекти се приемат в рамките на 8 дни за национални продажби и 3 месеца за международни продажби, считано от датата на получаване на стоките от клиента или от негов представител.

-          ТЕОКОМ ЕООД дава гаранция за всички невидими производствени и материални дефекти на доставените продукти, включително всички скрити дефекти, които ги правят негодни за нормална употреба, за срок от 6 месеца за национални продажби и 12 месеца за международни продажби, от датата на тяхната доставка в съответствие с клауза II по-горе, при условие, че продуктите не са били модифицирани или променяни от страна на клиента, преди или по време на използването им.

Безплатна замяна или възстановяване може да бъде допусната само след проверка на въпросните продукти от страна на ТЕОКОМ ЕООД, които трябва да и бъдат изпратени обратно с платени опаковка и превоз. Разходите и рисковете по връщането са за сметка на клиента.

Всяко влошаване или дефект, в резултат на нормално износване, авария или неправилна употреба (особено в случаите на неправилно съхранение или поддръжка, използване на неподходящи или негодни инструменти и/или смазки, претоварване, неправилен монтаж и др.) се изключват от гаранцията.
Продукти, приети от ТЕОКОМ ЕООД като дефектни,  ще бъдат, по преценка на ТЕОКОМ ЕООД, подменени или стойността на фактурата ще бъде възстановена изцяло или частично.
ТЕОКОМ ЕООД при никакви обстоятелства няма да бъде отговорна за каквито и да е пропуснати ползи или други преки или косвени щети.

IX - НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА / ФОРС-МАЖОР

ТЕОКОМ ЕООД не носи отговорност за всяко неизпълнение на някое от задълженията си, когато това е в резултат на непреодолима сила, по-специално, но не само: природни бедствия, бури, наводнения, измръзване, пожари, затруднения при доставките, стачки или друг трудов конфликт, дисфункция или прекъсване на комуникационни или транспортни канали, разпоредби на държавни органи, забраняващи конвертируемостта или прехвърляне на чуждестранна валута, внос, износ или продажба на продукти или каквото и да е забавяне свързано с изискванията за сигурност на товарите или със своевременното получаване на необходимите административни разрешения.

X - ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ - ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ТЕОКОМ ЕООД остава собственик на интелектуалната собственост на проектите, проучванията, чертежите, моделите и обектите, които се търгуват или извършват от нейно име. Те не могат да бъдат разкривани или използвани без нейното предварително писмено съгласие.
Клиентът трябва да запази поверителността на писмена или устна информация собственост на ТЕОКОМ ЕООД, разкрити му пряко или косвено, дори и след прекратяването на договорните отношения.

XI - ИНСТРУМЕНТИ, КАЛЪПИ, СПЕЦИФИЧНО ОБОРУДВАНЕ, ПРОТОТИПИ

Ако по специфична поръчка на клиента е необходима инструментална екипировка (инструменти, калъпи и т.н.),  принос за чието изработване може да бъде му бъде поискан, тази екипировка не може да бъде претендирана от клиента нито като физическо притежание, нито да се претендират права и ползи които продавачът придобива от нейното използване, освен ако не е уговорено друго.

XII - ПРАВНИ СПОРОВЕ

ТЕОКОМ ЕООД и клиентът ще се стремят да решават възникнали спорове в дух на приятелство.
При неуспех да се постигне споразумение, всички спорове, произтичащи от тълкуването на тези общи условия на продажба и услуги и/или тяхното прилагане, както и каквато и да е поръчка, дори инцидентна или включваща няколко страни, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското право и са изключително обект на юрисдикцията на съответните съдилищата в Бургас, България, при условията на договорна местна подсъдност.
При международни продажби, Конвенцията на ООН за Договор за Международна Продажба на Стоки от 1980 (Виена) също се прилага.
Всеки документ изготвен от клиента на език, различен от български, няма да бъде оспорван, с изключение на случаите, за които ТЕОКОМ ЕООД е направила изрични уговорки. В случай на несъответствие между различните езикови версии, предимство има версията на български език.

XIII - ДЕЛИМОСТ

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия е или стане невалидна, незаконна или неприложима в каквото и да е отношение, тази невалидност, незаконност или неприложимост не засяга приложимостта на останалите клаузи на настоящите Общи условия, които ще останат изцяло в сила.